Obrambeni sustavi

 • Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške – izrada projektne dokumentacije
 • Unapređenje sustava obrane od poplava na rijeci Savi od ušća Trnave do granice s Republikom Slovenijom
 • Sustav obrane od poplava Srednjeg posavlja, studija
 • Obrana od poplava grada Karlovca, idejno rješenje
 • Rizici od poplava na slivu Orljave, studija
 • Uređenje sliva vodotoka Vugrovog potoka i Čučerske Reke, idejno rješenje
 • Optimalizacija kriterija proglašenja stupnjeva obrane od poplave na državnim vodama na području Zagrebačke županije s operativnom prognozom velikih voda, studija
 • Zaštita Dugog Sela od velikih voda, idejno rješenje
 • Zaštita od velikih voda i rješenje uređenja slivova sjeverozapadnog područja Medvednice (Bistra – Jablanovec) do utoka u Krapinu, idejni projekt i identifikacija postojećeg stanja okoliša
 • Procjena isplativosti investicija na projektima obrane od poplava Srenjeg posavlja, studija isplativosti za Svjetsku banku
 • “Zaštita autoceste Zagreb Goričan od brdskih voda, Dionica Komin – Breznički Hum od km 28+400 – 40+700,78, idejno rješenje, glavni projekt
 • Zaštita samoborskog područja od velikih voda rijeke Save, idejno rješenje, stručna podloga za ishođenje Lokacijske dozvole, idejni projekt, glavni projekti
 • Analiza hidrotehničkog sustava na gornjem dijelu sliva Blizneca s idejnim rješenjem retencije Bačun (Črna voda), studija
 • Zaštita od brdskih voda i odvodnja magistralne ceste Zagreb – Bjelova, dionica Kraljevečki Novaki – Sevetski Kraljevec, glavni projekt -“
 • Preljevni nasip Savin Bok, Hidraulička analiza s projektom sanacije”
 • Analiza prelaganja Gradne u koridoru autoceste Zagreb – Bregana, idejno rješenje
 • Zaštita ceste Gračec – Sv. Helena od bujičnih voda s definiranjem elemenata propusta, idejno rješenje
 • Definiranje sustava unutrašnje odvodnje retencije Žutice, idejno rješenje
 • Zaštita naselja Stružec od velikih voda, glavni projekt
 • Zaštita naselja Pešćenice i Lekenika od velikih voda, glavni projekt
 • Zaštita Pleternice od velikih voda, idejno rješenje
 • Zaštita autoceste Zagreb – Varaždin od brdskih voda i osnovna odvodnja, dionica Popovec – Sv. Helena, glavni projekt
 • Autocesta Zagreb – Goričan, Glavni projekt vanjske odvodnje
 • Tehničko rješenje uređenja hidrotehničkog čvora Palanjek izgradnjom preljevnog nasipa, Idejno rješenje
 • Autocesta Zagreb – Bregana, zaštita od brdskih voda, glavni projekt
 • Definiranje hidrauličkih parametara rijeke Save, dionica Bobovac – Gušće”
 • Optimalizacija hidrometrijskih profila na slivnom području grada Zagreba, studija
 • Odvodnja brdskog područja od Sesvetskih Sela do Lukarišća, idejno rješenje
 • Ivanić Grad, Zaštita naselja Šarampov od povratnih voda kolektora K-2, glavni projekt
 • Hidraulički proračun tečenja potoka Nespeš i Zelina na poziciji mostova u trupu autoceste Popovec – Sv. Helena
 • Hidraulička analiza kanala Lonja – Strug na potezu retencije Žutice, studija
 • Zaštita sela Bodovaljci i područja uz lateralni kanal Rešetarice 2 od poplavnih voda kanala, idejno rješenje
 • Zaštita Nove Gradiške od velikih voda, idejno rješenje
 • Zaštita istočnog dijela Dugog Sela od brdskih voda, rekonstrukcija kanalske mreže, glavni projekt
 • Rješenje odvodnje lijevog zaobalja rijeke Ilove, idejno rješenje
 • Odvodnja lijevog zaobalja rijeke Pakre, Jamarica – Janja Lipa, idejno rješenje
 • Zaštita od vanjskih voda i odvodnja područja od Sesvetskih Sela do Sesvetskog Kraljevca, idejno rješenje
 • Hidrološko hidraulička obrada sliva Vuke, studija
 • Preljev Palanjek s pripadajućim objektima, glavni projekt
 • Uređenje retencije Žutica, Idejno rješenje
 • Rješenje spoja retencije Žutica i Lonjskog polja, Glavni projekt
 • Uređenje potoka Vrapčak, Kustošak i Črnomerec, Idejni projekt
 • Zaštita Starog Petrovog Sela od velikih voda, Idejno rješenje
 • Rizici od poplave na slivu rijeke Kupe, Idejno rješenje, Studija isplativosti
 • Rizici od poplave na slivu Rječine, Idejno rješenje, Studija isplativosti
 • Rizici od poplave na slivu rijeke Bednje, Idejno rješenje, Studija isplativosti
 • Rizici od poplave na slivu Mirne, Idejno rješenje, Studija isplativosti
 • Rizici od poplave na slivu Zagrebačkog prisavlja, Idejno rješenje, Studija isplativosti
 • Rizici od poplave na slivu Županijskog kanala, Idejno rjeenje, Studija isplativosti
 • Novelacija rješenja spojnog kanala Zelina-Lonja-Glogovnica_Česma – u izradi
 • Zaštita od poplave grada Ogulina, idejno rješenje
 • Izrada matematskog modela čvora istočnog lateralnog kanala i Glogovice, studija
 • Zaštita od brdskih voda i osnovne odvodnja brze ceste Sv. Helena – Vrbovec, idejno rješenje
 • Zaštita grada Ogulina od velikih voda, idejno rješenje
 • Vodno – gospodarsko uređenje rijeke Save na dionici Rugvica – Drenje, glavni projekt
 • Hidrološko hidraulička obrada sliva Vuke, studija

Zaštitni nasipi/zidovi

 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja, idejni projekt
 • Zaštitni zid desnog zaobalja rijeke Save u Samoborskom Otoku, glavni projekt
 • Zaštitni nasip rijeke Save od utoka Gradne do zaštitnog zida u Samoborskom Otoku, glavni projekt
 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja – Vodotok Gradna, glavni projekt
 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja – Vodotok Bistrac, glavni projekt
 • Zaštitni nasipi desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja – Savski nasip i obrambeni zid podsustava Gradna – Rakovica, glavni projekt
 • Zaštita samoborskog područja od poplava velikim vodama rijeke Save, Izgradnja desnog Savskog nasipa, Elaborat zaštite okoliša – utjecaj na vegetaciju i faunu
 • Zaštita lijevog zaobalja rijeke Save od rijeke Sutle do rijeke Krapine, idejno rješenje
 • Lijevi nasip rijeke Mure – dionica Kot – Hotiza (km 72+507 – 75+734), glavni projekt
 • Nasip Varaždin – Svibovec – Družbinec, desnoobalni nasip rijeke Drave za zaštitu od velikih voda naselja Svibovec (km 0+000 – 13+935), glavni projekt
 • Nasip Trnovec, lijevoobalni nasip rijeke Drave za zaštitu od velikih voda naselja Trnovec (km 0+000 – 2+416), glavni projekt
 • Desnoobalni nasip rijeke Mure za zaštitu od velikih voda naselja Podturen i Lončarevo, glavni projekt
 • Desni nasip rijeke Save između naselja Donjeg Bukevja i Drneka, glavni projekt
 • Rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save između naselja Donje Bukevje – Strmec Bukevski, glavni projekt
 • Rekonstrukcija lijevog nasipa uz rijeku Savu,  dionica Račinovci – Štitar, stručna podloga
 • Rekonstrukcija nasipa i sanacija obale Save u Trbarjevu Desnom, glavni projekt
 • Rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save od Graduse do Selišta Sunjskog (km 0+000 – 10+500), glavni projekt
 • Južni nasip retencije Lonjsko polje od CS Šašna greda do spoja s rekonstruiranim dijelom nasipa, idejni i glavni projekt
 • Zaštita Tišine Kaptolske od velikih voda rijeke Save, glavni projekt
 • Sanacija odrona na lijevom savskom nasipu i obali kod sela Košutarica, projekt obnove
 • Desni nasip rijeke Zeline od ceste Zagreb – Bjelovar do ceste Prozorje – Meglinec, glavni projekt
 • Rekonstrukcija desnog savskog nasipa kod sela Ljubljanice i Žirčica, glavni projekt
 • Obrambeni nasip na desnoj obali rijeke Ilove u Zbjegovači, izvedbeni projekt
 • Uređenje lijeve obale rijeke Kupe kod starog grada Siska, glavni projekt
 • Lijevi savski nasip Nartski Otok-Nartski Novaki, izvedbeni projekt
 • Rekonstrukcija lijevog nasipa uz rijeku Savu Račinovci-Štitar, glavni projekt
 • Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa Račinovci-Štitar, Obrambeni zid Županj, glavni projekt
 • Sanacija desnog nasipa potoka Rakovice u duljini od 1 km, izvedbeni projekt
 • Rekonstrukcija nasipa u Županji, idejni i glavni projekt
 • Sjeverni nasip retencije Lonjsko polje, glavni projekt
 • Lijevi nasip kanala Lonja – Strug od šumaske kuće Pleso do utoka r.Lonje, Idejno rješenje, Glavni projekt
 • Sanacija zpadnog nasipa retencije Lonjsko polje, Glavni projekt
 • Sanacija desnog nasipa kanala Lonja – Strug od Mahova do Posavskih Brega, Glavni projekt
 • Desnoobalni nasip rijeke Mure za zaštitu od velikih voda naselja Podturen i Lončarevo, idejni projekt, glavni projekt i studija o utjecaju na okoliš
 • Sniženje preljevnog nasipa Jankomir, izvedbeni projekt
 • Zaštitni nasipi kanala Odra na dionici od preljeva Jankomir do Jadranske avenije, izvedbeni projekt
 • Južni nasip retencije Lonjsko Polje od C.S. Šašina Greda do km 19+120, stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole
 • Čvor Trebež, glavni projekt

Regulacije vodotoka

 • Sanacija odrona lijeve obale Save kod sela Mlake od km 498+961 do km 499+761, glavni projekt
 • Sanacija odrona kod sela Košutarice, Izvedbeni projekt
 • Uređenje vodotoka Šumetlice, Glavni projekt
 • Vodotok Rešetarica, Sanacija oštećenja korita vodotoka Rešetarice kroz naselje Baćin Dol, Elaborat održavanja
 • Sanacija odrona lijeve obale Save kod sela Štitar od km 275+770 do km 276+277, glavni projekt
 • Projekt održavanja rijeke Krapine s ojačavanjem obrambenih nasipa i obnovom regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina od ušća vodotoka Bistra I do područja Kupljenova, stac. od km 8+000 do km 14+200, izvedbeni projekt
 • Brza cesta Popovec – M. Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica: Andraševec (Bračak) – Mokrice (D307), faza I, Knjiga C 2.1, Građevinski projekt vanjske odvodnje s troškovnikom, glavni projekt
 • Regulacija korita vodotoka Pakra od km 21+930 do km 24+700, glavni projekt
 • Tehničko rješenje uređenja srednjeg dijela toka rijeke Dretulje, idejno rješenje
 • Oteretni kanal rijeke Mure, studija o utjecaju na okoliš
 • Uređenje vodotoka Muratovice i Brestače u brdskom dijelu sliva, glavni projekt
 • Vodotok Žerjavinec, tehničko čišćenje od km 2+683,50 do km 5+178,95
 • Tehničko čišćenje potoka Pešćenice, elaborat održavanja
 • Muzej krapinskog pračovjeka – Krapina,Hušnjakovo, Regulacija potoka u ulici Ivana Trnskog u Krapini, glavni projekt, izvedbeni projekt”
 • Uređenje kanala Goštiraj s recipijentima, idejni projekt
 • Regulacija rijeke Ilove uzvodno od Maslenjače, elaborat održavanja
 • Preljev Jezero Posavsko, idejno rješenje
 • Uređenje p. Zeline uzvodno od željezničkog mosta, elaborat održavanja
 • Održavanje oštećene desne savske obale uzvodno od regul. pragova u profilu mosta Mladosti, izvedbeni projekt
 • Regulacija potoka Gradne, glavni projekt
 • Regulacija rijeke Sutle kod Klanjca, glavni projekt
 • Regulacija potoka Bistrac, glavni projekt
 • Prijelaz preko rijeke Pakre u selu Piljenicama, izvedbeni projekt
 • Regulacija potoka Rakovice, glavni projekt
 • Čvor Tucilača – Repušnica, regulacija potoka, glavni projekt
 • Preloženje ušća p. Graduse u r. Savu, glavni projekt
 • Regulacija vodotoka Rijeke, Elaborat održavanja
 • Taložnica na potoku Šumetlici u Cerniku, glavni projekt
 • Regulacija vodotoka Bijela kod Sirača s izmicanjem ceste Sirač – Voćin, glavni projekt
 • Ustava Drnek, glavni projekt, izvedbeni projekt
 • Sanacija oštećenja desne obale i inundacije kod regulacionih pragova u r. Savi, izvedbeni projekt
 • Sanacija korita vodotoka Starča, izvedbeni projekt
 • Regulacija potoka Češćak od ušća u vodotok Zelinu do ceste Hrebinec – Banja Selo, idejni projekt
 • Regulacija vodotoka Kalinje kroz naselja Pretoki – Črečan – Hrastje, glavni projekt
 • Sanacija obaloutvrde lijeve obale Save kod Županje, glavni projekt
 • Regulacija vodotoka Grabovnica od mosta na cesti Čazma – Suhaja do mosta na šumarskom putu (od km 3+997,24 do km 5+257,90), glavni projekt
 • Regulacija potoka Nova Dulepska od km 4+330 do km 5+579,86, izvedbeni projekt
 • Pregrada Lipovac, idejno rješenje,Glavni projekt
 • Mala ustava Trbušanci na spojnom kanalu, idejno rješenje, izvedbeni projekt
 • Prokop r. Save u Strušcu, idejni projekt
 • Zahvat vode u kanalu Zelina – Lonja – Glogovnica – Česma za osiguranje količine biološkog minimuma u Lonji, izvedbeni projekt
 • Regulacija glavnog odvodnog kanala Zagrebačke kanalizacije (km 3+383,12 – 4+343,19), izvedbeni projekt
 • Potok Krivajac – sanacija vodne stepenice, izvedbeni projekt
 • Obaloutvrda Košutarica, Obnavljanje i pojačanje dijela obale i nasipa rijeke Save od km 496+050,56 do km 496+252,40, glavni projekt
 • Obodni kanal za zaštitu akumulacije Bačica od otpadnih voda naselja Giletinci, glavni projekt
 • Obaloutvrda Stružec Posavski km 659+500, projekt održavanja
 • Zapadni lateralni kanal Biđ polja, Sanacija zahvata za opskrbu vodom depresija Velike Gajne, projekt održavanja
 • Vodotok Adžamovka, Sanacija korita kod Tomića mlina, glavni projekt
 • Regulacija rijeke Pakre od vatrogasnog doma do DIK-a Papuk u Pakracu, glavni projekt
 • Stepenica na vodotoku Subocka kod mlina (km 11+549,25), izvedbeni projekt
 • Most preko Bijele na cesti Kapetanovo Polje – Goveđe Polje, izvedbeni projekt
 • Projekt nosive čelične konstrukcije za privremeni pješački most preko rijeke Dobre i potoka Bistrice (na mjestu utoka Bistrice), glavni projekt, izvedbeni projekt
 • Sanacija automatskih čepova Bukevje 1,2,3, glavni projekt
 • Regulacija otvorenog vodotoka u Markuševačkoj Trnavi, ulica Toti, izvedbeni projekt
 • Most preko vodotoka Zeline na cesti Gornje Dvorišće – Donje Dvorišće, izvedbeni projekt
 • Most preko rijeke Lonje (km 5+029,00) u naselju Lonjica, izvedbeni projket
 • Most preko vodotoka Putkovca (km 0+817,75) u Đurmancu, izvedbeni projekt
 • Pločasti propust na mlinskom potoku u Bregima Kostelskim, izvedbeni projekt
 • Pješački most preko Kupe u Hrnetiću, glavni i izvedbeni projekt
 • Most preko vodotoka Novske u Novskoj, izvedbeni projekt
 • Pješački most preko potoka Kašine u Kašini, izvedbeni projekt
 • Most preko vodotoka Bijele kod kamenoloma na cesti Sirač – Voćin, izvedbeni projekt
 • Pješački most preko Kutinice (km 4+533) u Kutini, izvedbeni projekt -“
 • Most preko kanala Kupa – Kupa kod naselja Šišljavić, izvedbeni projekt
 • Most preko potoka Salnik (km 3+600) na cesti Rakovec – Peskovec, izvedbeni
 • Regulacija r. Save od Rugvice do Drenja, glavni projekt
 • Uređenje i zaštita desne obale vodotoka Bregana od Breganskog sela do Grdanjaca, idejno rješenje
 • Tehničko rješenje ušća Graduse u rijeku Savu, izvedbeni projekt
 • Uređenje potoka Goštiraj sjeverno od autoceste Zagreb – Bregana do čvora Sv. Nedjelja, izvedbeni projekt
 • Rekonstrukcija savskog nasipa u selu Orubica, obrambeni zid i cesta, glavni projekt
 • Korito potoka Glavničice, Dionica Belovar – Adamovec, izvedbeni projekt
 • Obnova korita vodotoka Kaluđer s izvedbenim dijelom, Elaborat tehničkog uređenja
 • Obaloutvrda Županja, glavni projekt
 • Obaloutvrda Rugvica, Glavni projekt
 • Obaloutvrda Oborovo, Glavni projekt
 • Čep Obedišće, Glavni projekt
 • Sanacija vodozaštitnog zida u Oborovskim Novakima, Glavni projekt
 • Obaloutvrda Dubrovčak Lijevi, Glavni projekt
 • Zaštitni nasip s pristupnom cesto do starog grada u Sisku, Glavni projekt
 • Uređenje Mažuranićeve obale u Sisku, Idejno rješenje
 • Preljev Palanjek, Idejno rješenje
 • Preljev Jezero Posavsko, Idejno rješenje
 • Zid za zaštitu naselja Tebarjevo Desno s obaloutvrdom, Idejno rješenje, Glavni projekt
 • Rekonstrukcija vodograđevina na Savi, Izvedbeni projekt
 • Analiza postojećeg stanja u slivu vodotoka Vrapčak, Kustošak i Črnomerec – Studija
 • Hidrotehničko uređenje vodotoka Vrapčak, Kustošak i Črnomerec, idejni projekt
 • Uređenje korita rijeke Orljave i zaštita zaobalja u dionici Brodski Drenovac – Pleternica, idejni projekt
 • Uređenje vodotoka Lonje kroz Ivanić-Grad, Idejno rješenje
 • Shopping city centar Zagreb, Uređenje GOK-a za zaštitu od velikih voda – Idejni projekt, Glavni projekt
 • Stepenica na vodotoku Subocka stac. 13+476,50, izvedbeni projekt
 • Rampa Bobovac, glavni projekt
 • Regulacija vodotoka Šumetlica kroz Novu Gradišku, glavni projekt

Retencije

 • Brana i retencija Vrbova s pratećim građevinama, stručna podloga i glavni projekt
 • Retencija Planički Jarek, idejni i glavni projekt
 • Retencija i brana Martin Breg – evakuacijske građevine brane,  glavni projekt
 • Retencija Rakovica, idejni projekt
 • Retencija Rudarska Gradna – hidrološko-hidraulička analiza,  idejni projekt
 • Retencija Lipovečka Gradna – hidrološko-hidraulička analiza,  idejni projekt
 • Retencija Ogulin, idejno rješenje, studija o utjecaju na okoliš
 • Retencija Burdelj, Idejni projekt, studija o utjecaju na okoliš
 • Retencija Rešetarica, Studija o utjecaju na okoliš, Idejni projekt, Glavni projekt
 • Retencija Luka, tehničko rješenje
 • Brana Jelinac, izvedbeni projekt
 • Retencija Kraljevec II, glavni projekt
 • Retencija Bačun, glavni projekt

Navodnjavanje

 • Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja, stručna podloga i glavni projekt
 • Hidrotehničke građevine na području Biđ-bosutskog polja radi izgradnje planiranih sustava navodnjavanja i uspostave optimalnog upravljanja cjelovitim sustavom, glavni projekt
 • Navodnjavanje poljoprivrednog dobra, Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci, idejni i glavni projekt
 • Zaštita od vanjskih voda i sustav glavne odvodnje melioracijskog sustava u dolini Kupčine (km 8+610 – 17+298), idejno rješenje
 • Sustav navodnjavanja Donje Polje-Jadrtovac, studija izvodljivosti, idejni, glavni i izvedbeni projekt, tehnički dio dokumentacije za ugovaranje radova
 • Sustav navodnjavanja Orubica, studija izvodljivosti, idejni projekt
 • Višenamjensko korištenje ličkih voda i rijeke Zrmanje za potrebe navodnjavanja poljoprivrednih površina zadarskog zaleđa, predinvesticijska studija
 • Sustav navodnjavanja Petrovija, studija izvodljivosti, glavni i izvedbeni projekt, tehnički dio dokumentacije za ugovaranje radova
 • Sustav navodnjavanja Velika Ludina, studija izvodljivosti, glavni i izvedbeni projekt, tehnički dio dokumentacije za ugovaranje radova
 • Sustav navodnjavanja Orljava – Londža, idejno rješenje, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Jasinje, predinvesticijska studija
 • Sustav navodnjavanja Slobodnica, idejni projekt
 • Sustav navodnjavanja Lišansko polje, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Đolta, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Glog, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Kapelna, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Miholjac – Viljevo, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Marijanci, predinvesticijska studija
 • Projekt navodnjavanja i odvodnje Imotsko-Bekijskog polja, studija izvodljivosti
 • Sustav navodnjavanja Dol-Postira, studija izvodljivosti
 • Melioracijsko uređenje Sinjskog polja, koncepcijsko rješenje

Korištenje vodnih snaga

 • Hidrološko – hidrauličko dimenzioniranje brane Benkovac (HAE Vinodol), studija
 • Hidrološko – hidrauličko dimenzioniranje nadvišenja brane Lepenice (HAE Vinodol), studija
 • Čvor kod mlina Bedi, Vodotok Bijela, idejno rješenje

Ribnjaci

 • Ribnjak Dretulja, idejno rješenje i studija o utjecaju na okoliš
 • Ribnjak Vrnjika, idejno rješenje i glavni projekt
 • Rekonstrukcija ribnjaka Crna Mlaka, Glavni projekt
 • Rekonstrukcija nasipa ribnjaka R-2 i R-3 u Pisarovini, glavni projekt
 • Sanacija razdjelnog objekta Brebernica, glavni projekt
 • Ribnjak Nartski Otok, idejno rješenje
 • Ribnjaci Zapolje, Idejno rješenje
 • Ribnjaci Rude – sancija dovodnog sustava, Glavni projekt
 • Ribnjaci Plaški, projekt sanacije

Kanal Dunav – Sava

 • Višenamjenski kanal Dunav – Sava, Idejni projekt
 • Višenamjenski kanal Dunav – Sava, Dionica 0+000 do 9+000, Glavni projekt
 • VKDS – novelacija hidroloških analiza, studija
 • VKDS – Studija o utjecaju na okoliš
 • VKDS, dopuna idejnog projekta, Pejsažno uređenje – elaborat
 • Višenamjenski kanal Dunav – Sava, stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole
 • Višenamjenski kanal Dunav – Sava, novelacija idejnog projekta
 • Hidrološki aspekti funkcioniranja višenamjenskog kanala Dunav – Sava, studija
 • Etapni razvoj višenamjenskog kanala Dunav – Sava, studija
 • VKDS – Dopuna idejnog projekta
  • Koncepcija odvodnje i navodnjavanja područja zahvata VKDS
  • Projekt plovnog puta
  • Građevinski projekt kanala,
  • Pejzažno uređenje VKDS
  • Hidrotehnički objekti na VKDS
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Ustava i crpna stanica hidročvora Dunav
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Ustava hidročvora Sava
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Ustava Bosut-nizvodno
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Ustava Bosut-Vinkovci
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Crpna stanica Vuka
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Stepenica na Bobotskom kanalu
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Prevodnica hidročvora Sava
  • Hidrotehnički objekti na VKDS, Prevodnica hidročvora Dunav
  • Građevinski projekt građevina na kanalu (23 građevine)
 • VKDS – Projektiranje monitoringa šumskih ekosustava pod utjecajem kanala Dunav – Sava (Oikon, VPB)
 • VKDS – Prihvatljivi režim podzemnih voda sa stajališta održanja šumskih ekosustava u zaobalju višenamjenskog kanala Dunav – Sava (Oikon, VPB)
 • VKDS – Melioracijska uloga višenamjenskog kanala Dunav – Sava na šumske ekosustave u zaobalju (Oikon, VPB)
 • VKDS – Ekonomska interpretacija promjena u šumskim ekosustavima pod utjecajem višenamjenskog kanala Dunav – Sava (Oikon, VPB)
 • VKDS – Šumarska istraživanja – Monitoring šumskih ekosustava 2003-2015.g (Oikon, VPB
 • Etapni razvoj višenamjenskog kanala Dunav – Sava, studija
 • Vodni režim i stanje tala na području donjeg toka budućeg kanala Dunav – Sava s monitoringom
 • Koncepcija razvoja Luke Vukovar, elaborat
 • Podloga za aktualizaciju i novelaciju Prostornog plana koridora VKDS na području grada Vukovara (Urbing, VPB)
 • Opportunity studija valorizacije prometnog koridora Podunavlje – Jadran (CM Expert, VPB, Građevinski fakultet Zagreb)
 • Studija o utjecaju na okoliš Nove luke Vukovar (Građevinski fakultet Zagreb VPB)
 • Hidrološki aspekti funkcioniranja višenamjenskog kanala Dunav- Sava
 • Novelacija hidroloških podloga na utjecajnom području VKDS
 • Novelacija studije izvodljivosti Nove luke Vukovar
 • Idejni projekt Nove luke Vukovar
  • Studija utjecaja na okoliš
  • Lučke gradnje
  • Lučki teritorij i visokogradnje
  • Lučke ceste
  • Odvodnja
  • Opskrba vodom
  • Opskrba energijom
 • Studija etapnog razvoja VKDS
 • Stručna podloga za ishođenje Lokacijske dozvole VKDS – I etapa, navodnjavanje
 • Stručna podloga za izradu parcelacijskog elaborata NLV
 • Stručna podloga za izradu parcelacijskog elaborata VKDS
 • Novelacije prostorno-planske i idejne dokumentacije višenamjenskog kanala Dunav-Sava
 • VKDS, Idejno rješenje (Građevinski fakultet Zagreb, VPB)
 • Stručna podloga za ishođenje Lokacijske dozvole (VPB, Građevinski fakultet Zagreb)

Akumulacije

 • Mikroakumulacija Lađište, glavni projekt
 • Akumulacijsko-retencijska građevina na Orljavi i Brzaji kraj naselja Kamensko, odnosno Mijači, idejno rješenje, tehno-ekonomske analize
 • Akumulacija Martinac Trojstveni, studija utjecaja na okoliš i idejni projekt
 • Akumulacija Londža, idejni projekt, Studija o utjecaju na okoliš, Glavni i izvedbeni projekt
 • Akumulacija Polojac, Idejno rješenje, Studija o utjecaju na okoliš
 • Akumulacija Bjelolasica, idejno rješenje
 • Akumulacija Kotao u Kulsko – Korlatskom polju, Studija o utjecaju na okoliš
 • Akumulacija Cernik, Idejno rješenje
 • Akumulacija Božjakovina, glavni projekt
 • Akumulacija Krumpirište, Idejno rješenje
 • Akumulacija Miletinac, Studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje
 • Akumulacija Krumpirište, Idejno rješenje
 • Oskultacija brane Londža, projektno rješenje
 • PIK Vrbovec – Mesna industrija, Opskrba tehnološkom vodom – uređenje akumulacije, idejno rješenje

Vodoopskrba

 • Vodoopskrba općine Bistra – idejno rješenje, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Magistralni vodoopskrbni cjevovodi na području grada Zaprešića – idejno rješenje, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Vodoopskrbni magistralni cjevovod Vrbovec – Koritna – Dubrava, idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • Vodoopskrbni sustav Petrinja – Sisak – Lekenik, studija
 • Vodoopskrbni magistralni cjevovod Petrinja – Sisak – Lekenik, idejno rješenje
 • Shopping City Zagreb, Vodoopskrba – idejno rješenje, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Opskrba Medvednice tehnološkom vodom za potrebe zasnježenja (idejni i glavni projekti)
 • Vodoopskrba općine Kapela – studija, idejni projekti, glavni i izvedbeni projekti
 • Hidrauličke analize, idejna rješenja, glavni i izvedbeni projekti na području gradova i općina:
  Bjelovar, Vrbovec, Vrbovečka Dubrava, Rovišće, Nova Rača

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

 • Aglomeracija Bjelovar – Cjelokupnu studijsko-projektnu dokumentaciju s aplikacijskim paketom izradio je konzorcij tvrtki s VPB-om kao vodećim članom konzorcija. Od projekata VPB je izradio:
  • Dogradnja postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara, idejni i glavni projekt
  • Rekonstrukcija dijela postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda grada Bjelovara, idejni i glavni projekt
 • Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar, Studija izvodljivosti i aplikacijski paket
 • Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vrbovec, Studija izvodljivosti i aplikacijski paket
 • Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina, Studija izvodljivosti i aplikacijski paket
 • Aglomeracija Zaprešić – Kao član konzorcija VPB je izradio projektnu dokumentaciju:
  • Odvodnja otpadnih voda općine Bistra – II faza, Idejni i glavni projekt
  • Odvodnja otpadnih voda sjevernog dijela grada Zaprešića i općine Luka, Idejni i glavni projekt
  • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Pojatno-Sekundarna mreža, glavni projekt
 • Aglomeracija Šibenik – Kao član konzorcija VPB je izradio projektnu dokumentaciju:
  • Sustav odvodnje otpadnih voda na području naselja Brodarica sjeverno od ceste D8 i dijela naselja Podsolarsko, idejni i glavni projekt
  • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Jadrtovac, idejni i glavni projekt
 • Priprema projekata za izgradnju sustava odvodnje na području Krapinsko-zagorske županije (Studija izvodljivosti s idejnim rješenjima, Studija utjecaja na okoliš i Aplikacija za sufinanciranje iz EU fondova)
 • Rekonstrukcija glavnog kolektora Gornja Stubica – Oroslavje, Glavni projekt
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Dubrava, Idejni i glavni projekt
 • Aglomeracija Dugo Selo – Rugvica – VPB je izradio Projekt razvoja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Dugog Sela i Općine Rugvice. Na osnovi tog temeljnog dokumenta izrađena je sljedeća projektna dokumenatcija:
  • Rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela, Idejni i glavni projekt
  • Sustav odvodnje otpadnih voda Martin Brega u Dugom Selu, idejni i glavni projekt
  • Odvodnja otpadnih voda u zoni 30 u Dugom Selu, Idejni i glavni projekt
  • Odvodnja otpadnih voda u zoni 34a u Dugom Selu, Idejni i glavni projekt
  • Glavni kolektori odvodnje otpadnih voda grada Dugog Sela – Idejni projekt
  • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kopčevec – Idejni projekt
  • Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Mala Ostrna, Velika Ostrna i Leprovica – Idejni projekt
  • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Lukarišće,dionica okno 101-okno109-,idejni i glavni projekt
  • Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u ulici A.T.Mimare u Dugom Selu
  • Odvodnja oborinskih i otpadnih voda u ulicama A.Augustinčića, A.Šenoe i I.Meštrovića u Dugom Selu, Idejni i glavni projekt
  • Odvodnja otpadnih voda u ulici Carski put u Dugom Selu, idejni i glavni projekt
 • Sustav odvodnje naselja Klanjec, Idejni projekt
 • Glavni kolektori sustava Zabok – Oroslavje – Stubica, Idejni i glavni projekt
 • Kolektor u Ulici bana Josipa Jelačića u Zaprešiću, u dijelu do Ulice Matije Skurjenija do naselja Veliki Vrh – Glavni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda u naseljima Hum Zabočki, Lug Zabočki i Grdenci, Idejni i glavni projekt
 • Glavni kolektor sanitarne odvodnje općine Pušća – Glavni projekt
 • Glavni kolektori sustava odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju k potoku Pušća – Idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Općine Rovišće – Idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Pokupsko – Idejni projekt
 • Glavni kolektor GK1 odvodnje otpadnih voda Grada Dugog Sela od crpne stanice CS11 do CS2, glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda općine Rovišće, I faza – Idejni projekt
 • Spojni tlačni cjevovod s crpnom stanicom Pušća – Zaprešić – Idejni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda naselja Lukarišće, Idejni i glavni projekt
 • Odvodnja sanitarnih otpadnih voda 1. etapa – Gospodarska zona Mlaka – Glavni projekt.
 • Spojni kolektor sanitarne odvodnje gospodarske zone Shopping City Zagreb, Jug – Idejni i glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda općine Breznica – Idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanja, otpadnih voda naselja Vrbovečka Dubrava – Idejni projekt
 • Odvodni kolektor Bistra – Zaprešić 1. i 2. etapa – Idejni, glavni i izvedbeni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Pokupsko, Idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanja, sanitarnih otpadnih voda općine Rakovec, I etapa – Gospodarska zona Mlaka – Idejni i glavni projekt
 • Spojni kolektor sanitarne odvodnje gospodarske zone “SCZ” – Jug CS2 s tlačnim cjevovodom sanitarne odvodnje – Idejni i glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda Općine Rakovec – Idejni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Stari Grabovac, Paklenica, Voćarica, Jazavica, Roždanik, Rajić i Borovac – Idejni projekt
 • Analiza postojećeg stanja kanalizacijskog sustava Grada Dugog Sela
 • Aktualizacija idejnog rješenja kanalizacijskog sustava Grada Dugog Sela
 • Odvodnja otpadnih voda Grada Bjelovara, Podsustav Istok – Idejni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda naselja Klanjec – I etapa – Glavni projekt
 • Glavni kolektori sustava odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju potoku Pušća, I etapa – Idejno rješenje
 • Kolektor radne zone Jug (RB-4) u Zaprešiću – Glavni projekt
 • Spojni kolektor između kolektora u ulici P. Lončara i čvora 44 u ulici J.B. Jelačića – Idejni i glavni projekt
 • Monitoring količina otpadnih voda sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Zaboka
 • Kanalizacijski sustav Čazma, Kolektor B – Idejni i glavni projekt
 • Odvodnja otpadnih  voda općine  Brckovljani, Kolektor  A i B i  sabirna mreža  u  dijelu  naselja Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i  Štakorovec – Glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dvor – Idejni projekt
 • Shopping City Zagreb, Sanitarna odvodnja, I faza – Idejni i glavni projekt
 • Glavni kanalizacijski kolektori naselja Pregrada, Rekonstrukcija kolektora “A”, km 0+806,17 – 1+886,35 – Glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Visoko – Idejni projekt
 • Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir, I faza, Podsustav Čiovo – Glavni projekt
 • Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir, I faza, Podsustav Kaštela – Glavni projekt
 • Kanalizacijski sustav Kaštela – Trogir, I faza, Podsustav Trogir – Glavni projekt
 • CUPOV “Divulje”, I. A Faza, CS “Divulje – Uređaj” i CS Slanac” s tlačnim cjevovodom i gravitacijskim kolektorom – glavni projekt
 • Regulacijska građevina u čvoru 44, retencijski bazen RB3 i crpna stanica CS3 kanalizacijskog sustava grada Zaprešića – Idejni i glavni projekt
 • Sustav odvodnje naselja Pušća i naselja koja gravitiraju k potoku Pušća, Magistralni odvodni cjevovod – Glavni projekt
 • Sustav odvodnje Grada Topusko – Matematički model
 • Kolektori fekalne kanalizacije dijela općine Bistra – 1. faza, glavni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda naselja Bistra, Idejni projekt
 • Izrada podloge za ishođenje lokacijske dozvole kanalizacijskog cjevovoda u ulici Hrvatskih velikana u Zaprešiću – Idejni projekt
 • Priključci sabirnih kanala sporednih ulica i kućni priključci na glavni kolektor odvodnje otpadnih voda Zaprešić – Harmica – Izvedbeni projekt
 • Studija zaštite voda Bjelovarsko-bilogorske županije
 • Kanalizacijski sustav u naselju Veliko Trojstvo, Odvodnja, Glavni projekt
 • Novelacija koncepcijskog rješenja kanalizacijskog sustava naselja Klanjec – Idejni projekt
 • Odvodnja otpadnih voda naselja Karigador – Idejni i glavni projekt
 • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Klanjec – Novelacija koncepcijskog rješenja i glavni projekt
 • Idejni projekt kanalizacijskog sustava naselja Lukarišće – Idejni projekt
 • Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju “Novog kolektora Radnička”od stacionaže 0+000 do 0+989,84, Idejno rješenje
 • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Nova Vas, Idejni projekt
 • Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Nova Vas – Glavni projekt
 • Koncepcijsko rješenje odvodnje Krapinsko zagorske županije
 • Kanalizacijski sustav naselja Brtonigla
 • Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Nova Vas, Ideji i glavni projekt
 • CUPOV grada Zagreba, Optimizacija sustava GOK-a, Tehničko ekonomska analiza
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Veliko Trojstvo, Idejni i glavni projekt
 • Kanlizacijski sustav naselja Budinšćina, Idejni projekt
 • Kanalizacija Marija Bistrica, Kolektori I, II i sabirni kanal, Glavni projekt
 • Tender dokumentacija za dovršetak izgradnje kolektora odvodnog sustava otpadnih voda koje će se pročišćavati na UPOV Zabok
 • Tender dokumentacija za dovršetak izgradnje kolektora odvodnog sustava otpadnih voda koje će se pročišćavati na UPOV Krapina
 • Idejni projekt luke Vukovar, Odvodnja
 • Zaštita od vanjskih voda i odvodnja područja od Sesvetskih Sela do Sesvetskog Kraljevca, Idejno rješenje
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda općine Bedekovčina, Koncepcijsko rješenje
 • Odvodnja naselja Nova Rača, Glavni projekt
 • Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda općine Veliko Trgovišće, Koncepcijsko rješenje

Plovni putovi

 • Plovni put rijeke Save od Račinovaca do Siska, idejni projekt za kandidaturu financiranja iz IPA fonda
 • Uređenje plovnog puta rijeke Save, stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole
 • Uređenje savskog plovnog puta i utvrđivanje regulacijske linije rijeke Save za dionicu od Račinovaca do Siska,  studija utjecaja na okoliš
 • Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save za srednju vodu od Račinovaca do Siska,  idejni projekt
 • Definiranje plovnog puta od Siska do Bregane,  stručna podloga
 • Hidraulička analiza plovnog puta na lokaciji Novi Grad,  studija
 • Savski plovni put – dionica Preloščica, izvedbeni projekt
 • Savski plovni put – dionica Gušće, izvedbeni projekt
 • Povni put rijeke Kupe od Siska do Ozlja, Idejno rješenje
 • Plovni put rijeke Une od utoka u Savu do Hrvatske Dubice, Idejno rješenje
 • Uređenje plovnog puta na dionici Jaruge – Novi Grad, Elaborat održavanja
 • Prijedlog monitoringa plovnog puta rijeke Save od granice s R.Srbijom do granice s R.Slovenijom, Elaborat
 • Savski plovni put, dionica nizvodno od utoka rijeke Bosne u duljini 15 km, Elaborat održavanja
 • Savski plovni put, dionica od utoka rijeke Kupe do Galdova, Elaborat održavanja
 • Uređenje plovnog puta rijeke Kupe od utoka u rijeku Savu do km 5,0, Glavni projekt
 • Plovni put rijeke Save, Beograd – Brčko, geodetska izmjera, geotehničke podloge, morfološke analize, idejni i glavni projekt – realiziran djelomično
 • Projekt uređenja savskog plovnog puta, idejno rješenje (po dionicama – Jasenovac, Šamac, Davor, Županja, Slavonski Brod, Slavonski Kobaš, Gunja, Stara Gradiška, Lonja, Gušće, Zbjeg, Dubočac, ušće Ukrine, )

Zaštita okoliša

 • Akumulacija Londža, Studija o utjecaju na okoliš
 • Retencija Vrbova, Studija o utjecaju na okoliš
 • Retencija Rešetarica, Studija o utjecaju na okoliš,
 • Kamenolom Gorjak, Studija o utjecaju na okoliš,
 • Ribnjaci Dretulja, Studija o utjecaju na okoliš,
 • Višenamjenski kanal Duna – Sava, Studija o utjecaju na okoliš
 • Sustav obrane od poplave Srednje posavlje, Studija o utjecaju na okoliš
 • Uređenje savskog plovnog puta i utvrđivanje regulacijske linije rijeke Save za dionicu od Račinovaca do Siska, Studija o utjecaju na okoliš
 • Retencija Burdelj, Studija o utjecaju na okoliš
 • Akumulacija Polojac, Studija o utjecaju na okoliš
 • Kamenolom Gorjak II, Studija o utjecaju na okoliš
 • Akumulacija Kotao, Studija o utjecaju na okoliš
 • Akumulacija Martinac Trojstveni, Studija o utjecaju na okoliš
 • Zaštita od poplave grada Rijeke i naselja Martinovo Selo od velikih voda Rječine i sustav obrane od poplave Grobničkog polja, Studija o utjecaju na okoliš – u izradi
 • Sustav navodnjavanja Biđ – bosutskog polja, Elaborat zaštite okoliša
 • Zaštitni nasipi samoborskog područja, Studija ciljanog sadržaja
 • Studija utjecaja na okoliš odlagališta otpada općine Pisarovine na lokaciji Vranešina
 • Studija o utjecaju na okoliš čvora Trebež
 • Vodnogospodarstveni sustav kao utjecajni činitelj korištenja prostora parka prirode Lonjsko polje, studija
 • Prethodna studija o utjecaju na okoliš gradske zone Križevaca

Ostalo

 • Projekt uređenja športsko – rekreacijskog jezera Lučko, glavni projekt, izvedbeni projekt
 • Odlagalištea otpada Pisarovina, glavni projekt
 • Metodologija za izradu katastra voda, vodoopskrbih objekata i uređaja, katastar zagađivača
 • Sanacija crpne stanice Dvor, idejni projekt

Geodetske podloge za ishođenje dozvola na projektnu dokumentaciju

 • Geodetski projekt preljeva Bazajaša (Rokovaca)
 • Geodetski projekt za rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar
 • Crpna stanica Slobodnica – geodetski projekt
 • Geodetski projekt – Projektna dokumentacija sustava navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac
 • Posebna geodetska podloga za kolektor u Ulici bana Josipa Jelačića u Zaprešiću
 • Posebna geodetska podloga za glavni projekt odvodnje na području Dugog Sela
 • Pristupna cesta i most prema odlagalištu komunalnog otpada “Kutina” u ulici S. Radića u Kutini
 • Most na vodotoku Rešetarica na cesti Baćin Dol – Cernik, posebna geodetska podloga

Parcelacijski elaborati

 • Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa na 173 dužinska km; Geodetski poslovi – parcelacija i spajanje čestica
 • Desni nasip rijeke Save samoborskog područja – VI etapa – parcelacija
 • Desni nasip rijeke Save samoborskog područja – VI etapa – parcelacija
 • Južni nasip retencije Lonjsko Polje od CS Šašna Greda do spoja s rekonstruiranim dijelom nasipa, km 11+133 do km 19+120, geodetske podloge i parcelacijski elaborat
 • Desni nasip rijeke Save između naselja Donje Bukevje – Drnek, parcelacijski elaborat
 • Izrada projektnih podloga za glavni projekt i projektne dokumentacije za vodnu građevinu Preljev Palanjek, geodetsko snimanje i parcelacijski elaborat
 • Ojačanje lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Gunja – Rajevo Selo, km 12+272 do km 24+608 (km 197+877 – km 210+258), geodetske podloge i parcelacijski elaborat
 • Parcelacijski elaborat za III etapu zaštitnog nasipa desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja

Geodetske podloge za projektiranje

 • Dugo Selo – oborinska odvodnja – geodetsko snimanje
 • Transverzalni nasip kanal Odra – selo Suša – geodetsko snimanje
 • Aglomeracija Špišić Bukovica – geodetsko snimanje
 • Lijevi nasip rijeke Mure, dionica Kot – Hotiza, geodetsko snimanje
 • Aglomeracija Bjelovar – geodetsko snimanje
 • Morfološki monitoring i metodološki vodič rijeke Drave – geodetsko snimanje
 • Akumulacija Kukuljani – geodetsko snimanje
 • Aktualno stanje na terenu s izradom podloga za projektiranje obnove desnog nasipa rijeke Save između naselja D. Bukevje – Strmec Bukevski, geodetsko snimanje
 • Vodotok Črnomerec, Vrapčak i Kustošak – geodetsko snimanje vodotoka Črnomerec, Vrapčak i Kustošak u svrhu hidrauličkog modeliranja i analize vodotoka, geodetsko snimanje
 • Prethodni istražni radovi i projektna dokumentacija za opskrbu vodom sustava za zasnježenje Medvednice, geodetsko snimanje
 • Izvedbena tehnička dokumentacija čišćenja kinete plovnog puta, lokacija Rajevo Selo – Posavski Podgajci od km 227+500 do km 233+200
 • Sanacija lijeve obale rijeke Save kod sela Štitar od km 275+770 do km 276+277 (plovne stacionaže), geodetsko snimanje
 • Podloge za glavne projekte plovnog puta i regulacije rijeke Save, geodetsko snimanje
 • Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska, Dionica Račinovci – Slavonski Brod, geodetsko snimanje
 • Glavni vodoopskrbni cjevovod općine Bistra, geodetsko snimanje
 • Izrada izvedbenih projekata za popravak vodograđevina na Savi, geodetsko snimanje
 • Osiguranje podloga za glavne projekte plovnog puta i regulacije rijeke Save, geodetsko snimanje

Elaborati iskolčenja

 • Elaborat iskolčenja za retenciju i branu Martin Breg
 • Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa – elaborati iskolčenja
 • Obaloutvrda Palanjek – elaborat iskolčenja
 • Elaborat iskolčenja za retenciju Planički Jarek
 • Transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša – elaborat iskolčenja
 • Projektna dokumentacija za izgradnju obaloutvrda na rijeci Savi na lokacijama: Samoborski Otok, Medsave – elaborat iskolčenja
 • Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orljave – elaborat iskolčenja
 • Akumulacija Londža, I etapa, elaborat iskolčenja
 • Elaborat iskolčenja za savski nasip Drnek – Bukevje
 • Elaborat iskolčenja za II etapu zaštite samoborskog područja od rijeke Save

Praćenje pomaka i slijeganja objekata

 • Geodetska mjerenja položajnih pomaka i slijeganja na ustavama i branama u VGO Sava
 • Tehničko promatranje brana u sklopu VGO Sava

Batimetrijska snimanja

 • Batimetrijsko snimanje rijeke Save za plovni put od Beograda do Brčkog
 • Snimanje poprečnih profila rijeke Save od Račinovaca do Galdova
 • Kosnica-Prelaz magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda preko rijeke Save
 • Geodetsko snimanje za potrebe hidrauličkog modeliranja Odranskog polja
 • Provedba geodetskog snimanja korita rijeke Save od ušća Kupe uzvodno u dužini do 5 km
 • Provedba snimanja poprečnih profila rijeke Save kod hidrološke postaje Jesenice
 • Uređenje Erdutsko-Daljskog Dunavca
 • Aktualizacija poprečnih profila rijeke Save od Nartskog Otoka do Prevlake
 • Geodetsko snimanje poprečnih profila rijeke Save od Zagreba do Kosnice
 • Geodetsko snimanje poprečnih profila rijeke Save od Podsuseda do Jesenica

Prostorne podloge/podaci

 • Unapređenje sustava obrane od poplava na rijeci Savi od ušća Trnave do granice s Republikom Slovenijom
 • Definiranje obuhvata buduće parcele Višenamjenskog kanala Dunav – Sava, stručna podloga
 • Prethodni geodetski radovi i priprema prostornih podloga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe projekta uređenja savskog plovnog puta i određivanja regulacijske linije Save od Račinovaca do Siska
 • Priprema elaborata o imovinsko-pravnim odnosima za projekt modernizacije nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
 • Definiranje obuhvata buduće parcele nove luke Vukovar na VKDS kod naselja Bršadin, stručna podloga
 • Uređenje plovnog puta rijeke Save od utoka Kupe do Galdova
 • Stručna podloga za definiranje plovnog puta od Siska do Bregane
 • Izrada projektnih podloga – mjerenje protoka, vučenog i suspendiranog nanosa na definiranim profilima rijeke Save
 • Digitalizirane prostorne podloge rijeke Save na području vukovarsko-srijemske županije u cilju provedbe (i automatizacije) obrane od poplave
 • Izrada uzdužnih profila i situacije rijeke Save u svrhu provedbe obrane od poplava na području Sisačko-moslavačke županije
 • Digitalizirane prostorne podloge rijeke Save na području Brodsko-posavske županije u svrhu provođenja obrane od poplave

Katastar Nasipa

 • Katastar nasipa lateralnog kanala Jelas polja zapad 5.6km, te lateralnog kanal Krak 7.0km
 • Katastar nasipa lijevog i desnog nasipa rijeke Lonje na slivnom području „Zelina-Lonja”
 • Katastar nasipa – derivacijski kanal – lijevi nasip km 0+000 – km 6+124.70
 • Katastar nasipa na dionici Jamena – Oprisavci
 • Katastar nasipa na dionici Trebaž – Palanjek
 • Katastar nasipa na dionici Palanjek Prevlaka
 • Katastar nasipa na dionici Sisak – Orle
 • Katastar nasipa na dionici Orle – Podsused
 • Katastar nasipa spomen područja Jasenova

Geodetski nadzor

 • Geodetski nadzor tijekom izgradnje 2,4 i 7 Faze MK BBP
 • Geodetski nadzor tijekom izgradnje 2,5 i 6 Faze MK BB

Operativna snimanja bespilotnim letjelicama

 • Aerofotogrametrijska izmjera desne obale r. Dunav u RH
 • Geodetske podloge za idejno rješenje “Obrana od poplava Čepić Polje”
 • Priprema podloga za EU Projekt Modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške – Usluge geodetske aerofotogrametrijske izmjere
 • Sustav navodnjavanja Slobodnica – aerofotogrametrijsko snimanje
 • Aerofotogrametrijsko snimanje poplavne linije na području Karlovca i Siska
 • Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice

Posebne geodetske podloge

 • Posebna geodetska podloga za kolektor u Ulici bana Josipa Jelačića u Zaprešiću
 • Posebna geodetska podloga za glavni projekt odvodnje na području Dugog Sela
 • Pristupna cesta i most prema odlagalištu komunalnog otpada “Kutina” u ulici S. Radića u Kutini
 • Most na vodotoku Rešetarica na cesti Baćin Dol – Cernik, posebna geodetska podloga

Parcelacije i izvlaštenja

 • Južni nasip retencije Lonjsko Polje od CS Šašna Greda do spoja s rekonstruiranim dijelom nasipa, km 11+133 do km 19+120, geodetske podloge i parcelacijski elaborat
 • Desni nasip rijeke Save između naselja Donje Bukevje – Drnek, parcelacijski elaborat
 • Izrada projektnih podloga za glavni projekt i projektne dokumentacije za vodnu građevinu Preljev Palanjek, geodetsko snimanje i parcelacijski elaborat
 • Ojačanje lijevoobalnog savskog nasipa na dionici Gunja – Rajevo Selo, km 12+272 do km 24+608 (km 197+877 – km 210+258), geodetske podloge i parcelacijski elaborat
 • Parcelacijski elaborat za III etapu zaštitnog nasipa desnog zaobalja rijeke Save samoborskog područja
Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.