Povijest tvrtke

Vodoprivredno – projektni biro d.d., djeluje 25 godina pod ovim imenom (od 31.12.1993.). Izvorni početci sežu još u polovinu prošlog stoljeća kada je osnovana tvrtka „Lonjsko polje“ 1958.g. Cilj postavljen pred tu tvrtku je bio razvoj i realizacija velikih, ambicioznih projekata na regulaciji rijeka i razvoj melioracijskih sustava. Planiranje i projektiranje hidrotehničkih zahvata bila je osnovna sastavnica djelovanja tvrtke, a u njoj su djelovali visoko profilirani građevinski i geodetski stručnjaci, koji su kroz razne faze naše tvrtke sudjelovali u njenu radu i razvoju, stvarajući radno okružje koje je omogućilo odrastanje mladih djelatnika u zadovoljne stručnjake spremne prihvatiti svaki izazov koristeći se znanjem i tehnologijama na kojim počiva temelje suvremenog oblika postojanja tvrtke.

Tvrtka je mijenjala svoj institucionalni oblik, ali je unutar njega bila stalno prisutna djelatnost pripreme podloga i projektiranja kroz formalni organizacijski okvir za takvo djelovanje. Od rođenja do danas tvrtka je prolazila formu od „Direkcije za Savu“, preko „Općeg vodoprivrednog poduzeća“, „Vodoprivredne radne organizacije“ do „Hrvatske vodoprivrede“ koja je osnovana u procesu osamostaljenja Republike Hrvatske, da bi konačno naša djelatnost nastavila živjeti izdvajanjem Vodoprivredno-projektnog biroa iz tog sustava, 31.12.1993.g baštineći jedinstvene projekte i iskustvo.

U svim organizacijskim promjenama, djelatnost pripreme i izrade podloga, projektantska djelatnost i drugi stručni vidovi djelovanja predstavljali su podršku realizaciji planiranih mjera i zahvata vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja voda razumijevajući tehničke potrebe investitora, ali i one krajnjih korisnika odnosno društva u kojem se nalazimo.

Društvene promjene i okruženje u kojem tvrtka djeluje utjecale su na to da se VPB profilira  kao moderno organizirana tvrtka, visoko specijalizirana za pripremu  geodetskih podloga i izradu studijske i projektne dokumentacije vezane uz vodno-gospodarske sustave i građevine, s posebnim naglaskom na područje zaštite od štetnog djelovanja voda ali i prilagodljiva promjenama koje su uvijek prisutne.

Dinamičnost promjena tijekom zadnjih 20-ak godina, uz sve naglašenije tržišne zahtjeve, usmjerila je tvrtku i na druge djelatnosti povezane s vodom, sanitarnu hidrotehniku i plovne putove, dok su  zaštita okoliša i postupci procjene utjecaja planiranih zahvata na okoliš, posebno u dijelu koji se odnosi na vodne građevine i sustave, vrlo rano prepoznati kao područje od posebnog interesa.

Ulaganjem u znanje i sredstva za rad, praćenjem i usvajanjem promjena i novih spoznaja, na stručnom i znanstvenom polju, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, tvrtka je usmjerena ka iznalaženju jedinstvenih, optimalnih rješenja u projektima kojima pristupamo s posebnom pažnjom, svjesni da su dio okoliša i mogu značajno utjecati na okoliš oko nas i na okoliš koji ćemo ostaviti naraštajima iza nas.


Naš pristup

Djelatnici

  • Ponosimo se našim djelatnicima spremnim odgovoriti na svaki izazov tražeći nova, kvalitetnija rješenja, koristeći najmodernije tehnologije i znanja.
  • Uspjeh je vidjeti pojedinca da uživa u vremenu koje provede na svome radnom mjestu.
  • Ulaganje u pojedinca koji živi svoje projekte i unosi dio svoje strasti je ulaganje u međuljudske odnose, u odnose sa zadovoljnim investitorima i krajnjim korisnicima te ulaganje u projekte iz kojih se uči i na koje se sami rado pozivamo.
  • Uspješno odgovoriti svakom izazovu u okolini zdravih ambicija

Stručnjaci, znanja, tehnologije

  • Ulaganje u pojedinca potičući da ne vidi probleme nego izazove, da je otvoren prema novim rješenjima u inovativnom i kreativnom okružju uz podršku iskusnih suradnika kao oslonaca na putu formiranja kvalitetnog stručnjaka i zadovoljne osobe.
  • Razumijevanje uloge projekta u svim vidovima društva, počevši od tehničkih zahtjeva prema potrebama krajnjih korisnika do dobrobiti za društvo u cjelini.
  • Stalno traženje novih rješenja i znanja podrazumijeva praćenje razvoja struke i znanosti, istraživanje i usporedba rješenja na područjima djelovanja.
  • Želja za bržim i učinkovitijim iznalaženjem optimalnih rješenja, podrazumijeva poznavanje i korištenje novih tehnologija.

Organizacijska struktura

  • Jasna organizacijska struktura stvara okruženje koje omogućava stvaranje prepoznatljivog proizvoda kako po sadržaju tako i po kvaliteti.

Misija i vizija

MISIJA

Poštivati i razumijevati potrebe poslovnih suradnika, predvidjeti probleme s kojima se susreću, biti proaktivan u stvaranju odnosa razvijajući ugodnu tržišnu okolinu. Postići radno okružje u kojem svaki djelatnik dijeli iste vrijednosti i dijeli smjer takvog razvoja je garancija uspjeha ljudi i tvrtke.

VIZIJA

Inovativnim i kreativnim pristupom u projektiranju i odnosima otvoriti prostor novim znanjima i tehnologijama u interesu svih dionika unutar i van tvrtke.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.