Zaštita od štetnog djelovanja voda

Otvoreno prihvaćanje suvremenih spoznaja o klimatskim promjenama ključ je u pronalaženju efikasnih dugoročnih rješenja.

300
km projekata nasipa
300
tisuća km2 slivnih površina
2000
milijuna kubika retencijskih zapremina

Nekoliko velikovodnih događaja u proteklih 20 tak godina koji su ukazali na povećani rizik od poplave u velikom dijelu Hrvatske, a njihova sve veća učestalost uz pojavu ekstrema koji svojim svojstvima ukazuju na potrebu dodatnog opreza, indikator su promjena na koje je nužno iznaći rješenja kako bi se umanjile potencijalne nepovoljne posljedice po ljude i materijalna dobra.

Ova se događanja mogu povezati uz nepovoljna kretanja indikatora koji se vežu uz klimu  odnosno na moguće klimatske promjene pa je sukladno tome moguće očekivati da se nepovoljni hidrološki trendovi nastave i dodatno pogoršaju.

Stoga i učinkovita zaštita od štetnog djelovanja voda u posljednje vrijeme zauzima sve važniju poziciju na ljestvici mjera koje se poduzimaju u borbi protiv potencijalnih katastrofa u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj. S obzirom na učestale pojave ekstremno velikih voda na čitavom državnom teritoriju, vodno gospodarstvo u Hrvatskoj nalazi se pred velikim izazovom, s jedne strane javlja se potreba za unaprjeđenjem postojećeg sustava zaštite od poplava, a s druge strane postoji potreba za očuvanjem raspoloživih prirodnih resursa u što izvornijem obliku.

VPB je tvrtka koja svoje korijene vuče upravo iz ovog područja djelovanja, koja je nastala i rasla kroz fazu kreiranja i razvoja sustava obrane od poplava u Hrvatskoj te koja već desetljećima na ovom polju surađuje s nadležnim institucijama. Naš pristup problematici sustava obrane od poplava je danas osuvremenjen, iznalaze se tehnička rješenja u skladu sa zahtjevima suvremenog društva, a iskustvo naših stručnjaka iz prethodnog razdoblja poslovanja tvrtke je preneseno na današnje zaposlene kadrove.

Uz izraženu svijest o potrebi zaštite okoliša, primjenjuje se interdisciplinarni pristup pronalaženju optimalnih rješenja, neovisno o stupnju složenosti kako složenih, tako i jednostavnih sustava i građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, od najjednostavnijih do najsloženijih.

Činjenica je da danas raspolažemo značajnim saznanjima i mogućnostima za primjenu sveobuhvatnih tehničkih rješenja koja respektiraju i sociološke aspekte.  U skladu s tim, interdisciplinarnim pristupom se traže i iznalaze rješenja koja uvažavaju načela održivog razvoja čime se istovremeno postižu pozitivni sociološki i okolišni efekti.

Naša rješenja teže, kada god je to moguće, poštivanju izvornih prirodnih procesa i vrijednosti, kroz mjere revitalizacije vodotoka i napuštenih rukavaca kao i aktiviranju prirodno plavljenih područja kao mjeru zelene infrastrukture u funkciji obrane od poplava.

U skladu s navedenim, konzultantskim uslugama su pokrivena područja vezana uz procjenu rizika od poplava, optimizaciju rješenja cjelovitog sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda, izrade tehničke dokumentacije infrastrukturnih građevina u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda (nasipi, retencije, oteretni kanali, ustave) kao i pripremu i izradu niz drugih dokumenata koji se odnose na ovo temeljno područje djelovanja.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.