Korištenje voda

Društveno odgovorno projektiranje osigurava učinkovito, racionalno i sigurno korištenje voda za sve korisnike u slivu, kako danas, tako i u budućnosti.

60
tisuća ha projekata javnih sustava navodnjavanja
100
mil. m3 akumulacijskih prostora
1800
km projektiranih tlačnih cjevovoda

Korištenje voda u širem smislu obuhvaća korištenje vodnih resursa za različite svrhe. Naša tvrtka je u svom dosadašnjem radu sudjelovala u nizu vrlo složenih projekata koji uključuju integrirano upravljanje vodama na razini riječnih slivova. Kao rezultat tog djelovanja su razvijeni temelji za izradu mjera i planiranja uravnotežene potražnje i dostupnosti vode.

Kvalitetno upravljanje vodom uključuje potrebu za bilanciranjem različitih, često suprotstavljenih, interesa široke javnosti (vodoopskrba, poljoprivreda, plovidba, energetika). Premda se ovi interesi, na prvi pogled čine nespojivim, vrlo često se zasnivaju na zajedničkim vrijednostima: poštenoj raspodjeli i sigurnosti.

Drugi važan izazov koji se u današnje doba postavlja pred stručnu javnost jest odgovor na ekstremne promjene prostorne i vremenske pojavnosti vodnih resursa uzrokovanih klimatskim promjenama. Doprinos koji naši stručnjaci pridaju u rješavanju ovog problema temelji se na njihovom znanju i spremnosti da kroz sveobuhvatan pristup i međusobno blisku suradnju rade na iznalaženju optimalnih rješenja kombinirajući iskustva s terena sa znanjima i vještinama u simulaciji vodnih procesa na matematičkim modelima.

Vodoprivredno-projektni biro može svojim znanjem i iskustvom osigurati podršku investitorima iz vodnog sektora kako na području Republike Hrvatske, tako i izvan njenih granica, u pripremi investicijski zahtjevnih zahvata od faze ideje, razvoja i uspostave višenamjenskih hidrotehničkih sustava, vodoopskrbnih sustava, sustava navodnjavanja, hidromelioracijskih sustava, plovnih putova, hidroenergetskih građevina.

Iskustvo koje posjedujemo u pripremi projekata financiranih iz EU fondova, darovnica ili zajmova različitih institucija, mogu biti dragocjeni pri kandidiranju projekata za sufinanciranje, a nakon tog osigurana je podrška u cijelom ciklusu implementacije projekta, od studije izvodljivosti, izrade tehničke dokumentacije za ishođenje dozvola za gradnju, postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, natječajne dokumentacije za ugovaranje radova, projektantskog i stručnog nadzora pri realizacije projekta.

Copyright © Vodoprivredno-projektni biro d.d. 2019 — All rights reserved.